HOME > BOARD> 자주묻는 질문
[횉횁쨌횓쨉챨쨔횢횑쩔] 2.횁짝횉째쨘쨍째체쩔징 째체횉횕쩔짤
ADMIN 2010-08-01 12:54:04 21170

AQUAro.co.kr쩔징 쩔쩍횇째횋 횊짱쩔쨉횉횛쨈횕쨈횢.

2. 횁짝횉째 쨘쨍째체

1> 횁짝횉째쨩 쩐챤쨋쨩째횚 쨘쨍째체횉횕쨀짧쩔채?

횉횁쨌횓쨉챨쨔횢횑쩔 횁짝횉째쨘 횁첬쩌횘 쨋횉쨈횂 쩐횈쨍짙째챦횑 쨉챕쩐챤 횜쩐챤 쨩챗쩌횘 횁짖횄횏횑 쩐횊쨉횉쨉쨉쨌횕 쨉횉쩐챤 횜쩍쨈횕쨈횢. 짹횞쨍짰째챠 쩐횣횉횄쨩 째쨀쨘 횊횆 쨘쨍째체횉횕쨈횂 째횒쨘 횁짝쩐횊 횉횕횁철 쩐횎쩍쨈횕쨈횢.쩌철횁쨋쩔징 쨍횂쨈횂 횁짝횉째쨩 쩌짹횇횄횉횕쩔쨈쨍쨍챕 쩐횣횉횄쨩 횉횗 쨔첩쩔징 쨈횢 쨩챌쩔챘 횉횕쩌횇쨉쨉 쨉횏쨈횕쨈횢. 쨍쨔횑 쨩챌쩔챘횉횕쩔짤쩌짯 쨔횩쨩첵쨉횉쨈횂 쨘횓횤쩔챘쨘 쩐첩쩍쨈횕쨈횢.

2> 쩐횣횉횄쩔징쩌짯 쩐처쨍쨋쨉쩔쩐횊 쨔횣횇횞쨍짰쩐횈째징 쨩챙쩐횈횜쨀짧쩔채?

첬횊챰횉 횁짝횉째쨘 횁첬쩌횘 쨋횉쨈횂 쩐횈쨍짙째챦횑 횊짯횉횖횤쩔챘횑 횕쩐챤 쨀짧횁철 쩐횎째횚 횉횕쨈횂 째징쩍쨘쨌횓 횁횜횚쨉횉쩐첬쩍쨈횕쨈횢. 쨩챗쩌횘횉 쨘횓횁쨌쨘 쨔횣횇횞쨍짰쩐횈쨍짝 횊횧쨍챕 쨩처횇횂쨌횓 쨍쨍쨉챕횁철쨍쨍 쩐챨횁짝쨀짧 쨩챙쩐횈 횜째횚 쨍쨍쨉챙쨈횕쨈횢.쩐횣횉횄쨩 째쨀쨘횉횕쩔짤 ?쨔째쩔징 쨀횜쨍쩍횄쨍챕 쨉횏쨈횕쨈횢. 짹횞쨌짱쨍챕 쨔횣횇횞쨍짰쩐횈째징 쨩챗쩌횘쩔횒 횁짖횄횏횉횕쩔짤 짹첬쩐챤쨀짧째횚 쨉횉쨍챌 쨔째쨩 횄쨩쩌횘횉횕짹창 쩍횄횤횉횛쨈횕쨈횢. 횑째횒횑 쩐횣횉횄쨩 쩐챨횁짝쨀짧 쨩챌쩔챘 횉횘 쩌철 횜쨈횂 횑짱횚쨈횕쨈횢.

 

     
 
[횉횁쨌횓쨉챨쨔횢횑쩔] 1.횁짝횉째쩔징 째체횉횕쩔짤 ->2횈챠
[횉횁쨌횓쨉챨쨔횢횑쩔] 3.쩐횣횉횄쩔징 째체횉횕쩔짤